RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Procedura rekrutacji

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI

Podstawa prawna:
1. Ustawa z 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 3 stycznia 2014r., poz. 7).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli i publicznych szkół ze zm. (Dz.U. 2001 nr 61 poz.624 z późn. zmianami)
3. Statut Przedszkola Publicznego Nr 3 w Brzegu.

§ 1
Cel procedury
Celem procedury rekrutacji jest zapewnienie jej prawidłowego przebiegu, zgodnego z przepisami prawa oraz z zasadą powszechnej dostępności i jawności zasad naboru.

§ 2
Definicja przedmiotu procedury
1. Rekrutacja dzieci do placówki przedszkolnej to sformalizowany proces naboru dzieci do przedszkola.
2. Procedura w sprawie rekrutacji opisuje zasady postępowania dotyczące przyjmowania dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Brzegu. Jest ona ściśle związana z obowiązującymi aktami prawnymi oraz indywidualnymi potrzebami rodziców /prawnych opiekunów, lokalnymi potrzebami społecznymi i możliwościami placówki.

§ 3
Przedmiot procedury
1. Wewnątrzprzedszkolna procedura rekrutacji dzieci dotyczy dyrektora placówki, rady pedagogicznej, członków komisji rekrutacyjnej oraz rodziców/prawnych opiekunów ubiegających się o przyjęcie swoich dzieci do przedszkola.
2. Dyrektor informuje rodziców/prawnych opiekunów o zasadach i harmonogramie rekrutacji dzieci do przedszkola. Ponadto, rodziców/prawnych opiekunów zainteresowanych zapisem dzieci do przedszkola, zapoznaje z ofertą edukacyjną, udostępnia akty prawne regulujące pracę placówki oraz bada oczekiwania rodziców/prawnych opiekunów dotyczące działań przedszkola.
3. Informator zawierający ofertę dla rodziców/prawnych opiekunów jest dostępny na stronie: www.brzeg.przedszkola.vnabor.pl

§ 4
Zasady postępowania rekrutacyjnego

1. Rekrutacja do przedszkola to zorganizowane, systematyczne, coroczne działania dyrektora, komisji rekrutacyjnej oraz rodziców/prawnych opiekunów skierowane na przyjęcie chętnych dzieci w wieku przedszkolnym do przedszkola i objęcie ich bezpłatnym nauczaniem i wychowaniem w zakresie co najmniej podstawy programowej.
2. Szczegółowe zasady naboru określa „Regulamin postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego nr 3 w Brzegu na rok szkolny 2014/2015”, dostępny na tablicy informacyjnej wewnątrz placówki oraz na stronie bip przedszkola.

§ 5
Dokumentowanie naboru

1. Przebieg rekrutacji docelowo jest dokumentowany w formie papierowej z wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Dyrektor placówki przyjmuje dokumenty dotyczące naboru do przedszkola w terminie wskazanym w harmonogramie, dokonuje analizy dokumentów pod względem formalnym i prowadzi ich ewidencję.


§ 6
Dokumenty dotyczące naboru
1. Dokumenty składane przez rodziców/prawnych opiekunów i inne osoby do przedszkola to:
1) „Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej”
2) „Wniosek o przyjęcie do przedszkola”
3) Załączniki tj. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w Regulaminie postępowania rekrutacyjnego.
2. Osoby oddające dokumenty dotyczące naboru do przedszkola potwierdzają ten fakt własnoręcznym podpisem w „Rejestrze przyjętych dokumentów”.

§ 7
Skład komisji rekrutacyjnej

1. Skład osobowy Komisji Rekrutacyjnej powoływany jest corocznie zarządzeniem
dyrektora. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.


§ 8
Przepisy końcowe

1. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
2. W trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych, dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora.
3. Tryb odwoławczy szczegółowo określa Regulamin postępowania rekrutacyjnego.
4. Dyrektor na posiedzeniu rady pedagogicznej omawia przebieg i wyniki rekrutacji na dany rok szkolny oraz dokonuje ewaluacji podjętych działań.
5. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.
Opublikował: Urszula Siwek
Publikacja dnia: 09.04.2014
Podpisał: Urszula Siwek
Dokument z dnia: 09.04.2014
Dokument oglądany razy: 1 656