RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3 w Brzegu
1. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

I. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych). Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
II. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
III. W godzinach od 6.30 -8.30 rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sal zbiorczych. Punktualnie od godziny 8.30 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy.
IV. Rodzic przyprowadzający dziecko ma obowiązek sprawdzenia czy nie przyniosło ono ze sobą zabawek lub innych przedmiotów z domu, jeśli tak to powinien zabrać je ze sobą do domu. Nauczyciel przyjmujący dziecko jest zobowiązany zwrócić uwagę rodzicowi i dziecku, że do przedszkola nie przynosimy zabawek ( wyjątek stanowią przytulanki , które dzieci przynoszą w czasie adaptacji w przedszkolu)
V. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
VI. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone , przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
VII. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie . Rodzice dzieci z alergią pokarmową zobowiązani są do konsultacji ( ewentualnie do zmian) tygodniowego jadłospisu z intendentką.

2. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

I. Dzieci mogą być przyprowadzane lub odbierane przez inne dorosłe osoby upoważnione na piśmie przez rodziców ( opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
II. Rodzice ( opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z Sali przedszkolnej przez upoważnioną przez nich osobę.
III. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela , a dyrektor lub ( w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
IV. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego- nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
V. W przypadku telefonicznej prośby rodzica dotyczącej odbioru dziecka na podstawie upoważnienia słownego , nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację.
VI. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć , ale także widzieć kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic ( prawny opiekun) lub osoba upoważniona dotarł na miejsce pobytu grupy.
VII. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, lub innych używek czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osoba upoważnioną przez rodziców. O zaistniały fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.
VIII. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
3. POSTEPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

I. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola w godzinach zgodnych z deklaracja złożoną w umowie o świadczenie usług w przedszkolach publicznych.
II. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola ( w godzinach pracy przedszkola tj. do 16.30) rodzice ( prawni opiekunowie) zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
III. W razie wyczerpania wszelkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka 45-710 Opole, Niemodlińska 9 tel. : 774575865
IV. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice. Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz listy obecności rodziców na zebraniach .
II. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola ( pomoc nauczyciela pozostaje w pracy do wyjaśnienia sprawy razem z nauczycielem), rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.
III. Procedura obowiązuje od 01 września 2011r , została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.Opublikował: Urszula Siwek
Publikacja dnia: 09.04.2014
Podpisał: Urszula Siwek
Dokument z dnia: 09.04.2014
Dokument oglądany razy: 2 777