Notice: Undefined index: asize in /www/bipbrzeg.pl/pp4/php/top.php on line 3

Notice: Undefined index: contrast in /www/bipbrzeg.pl/pp4/php/top.php on line 13

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/bipbrzeg.pl/pp4/php/top.php:3) in /www/bipbrzeg.pl/pp4/php/top.php on line 31

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/bipbrzeg.pl/pp4/php/top.php:3) in /www/bipbrzeg.pl/pp4/php/top.php on line 31
BIP Przedszkole Publiczne nr 4
 
RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Organ prowadzący przedszkole: Gmina Brzeg
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Opolski Kurator Oświaty

Przedszkole działa na podstawie:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020 , Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818 , Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 , Nr 31, poz. 206 oraz Nr 56 , poz. 458 ),
 • Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 59),
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 147, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1),
 •   rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r., w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz organizacji kuratoriów oświaty (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) ze zmianami z dnia 14 maja 2013 (Dz. U. poz 560)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 18), ze zmianami z dnia 21 czerwca 2012r.
 •   rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2009/23/133)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008 r Nr 175, poz. 1086),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 19, poz. 167),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1579)
 • Uchwała nr LII/554/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 grudnia 2009, w sprawie nadania aktu założycielskiego i statutu Przedszkola Publicznego nr 4 w Brzegu
 • Uchwała Nr XLII/558/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie ustalania czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określania wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg.


Opublikował: Grażyna Rosińska
Publikacja dnia: 27.11.2018
Podpisał: Albina Łącka
Dokument z dnia: 18.11.2013
Dokument oglądany razy: 6 659