Notice: Undefined index: asize in /www/bipbrzeg.pl/pp1/php/top.php on line 3

Notice: Undefined index: contrast in /www/bipbrzeg.pl/pp1/php/top.php on line 13

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/bipbrzeg.pl/pp1/php/top.php:3) in /www/bipbrzeg.pl/pp1/php/top.php on line 31

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/bipbrzeg.pl/pp1/php/top.php:3) in /www/bipbrzeg.pl/pp1/php/top.php on line 31
BIP Przedszkole Publiczne nr 1
 
RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Zasady żywienia dzieci w przedszkolu

Zasady korzystania ze stołówki w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Brzegu


Podstawa prawna:
Na podstawie art.67a ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm. ) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Brzegu nr VII/30/11 z dnia 4 marca 2011 r.

§ 1
Regulamin określa zasady wydawania posiłków w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Brzegu oraz wysokość opłat wnoszonych za korzystanie z posiłków w przedszkolu .
§ 2
1. Do korzystania z posiłków uprawnione są wszystkie dzieci zapisane do przedszkola.
2. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
3. Do opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów sporządzania posiłków. 4.Za posiłki spożywane w przedszkolu obowiązują następujące formy płatności : 1) rodzice wnoszą opłaty na rachunek bankowy przedszkola
2) refundacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

§ 3
1.Z posiłków można korzystać wyłącznie w przedszkolu.

§ 4
1.Ustala się następujące stawki opłat za posiłki dla dzieci przebywających w przedszkolu:
1) śniadanie + obiad (całodzienne wyżywienie ) =4,60 zł

§ 5
1.Opłaty za posiłek, o których mowa w § 4 mogą ulec zmianie w przypadku wzrostu cen artykułów spożywczych .
2.O zmianie, o której mowa w ust.1,dyrektor powiadamia organ prowadzący przedszkole i rodziców z co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
§ 6
Miesięczny koszt zakupu posiłków w przedszkolu stanowi iloczyn opłaty za jeden posiłek i liczby dni w danym miesiącu, w których przygotowywane i wydawane są posiłki .

§ 7
1.Opłata za posiłki powinna być wnoszona do 10 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc
(z dołu )
2.Opłaty przyjmowane są na rachunek bankowy przedszkola

§ 8
1.W przypadku planowanej wycieczki, której organizacja zmienia porządek spożywanych posiłków przez daną grupę, wychowawca zobowiązany jest fakt ten zgłosić na trzy dni przed terminem wycieczki referentowi do spraw żywienia i zaopatrzenia, w celu ustalenia godzin posiłków oraz zabezpieczenia dzieci w suchy prowiant.
2.Ze zmianą organizacji spożywanych posiłków w dniu planowanej wycieczki wychowawca grupy zapoznaje rodziców.

§ 9
Posiłki w przedszkolu wydawane są zgodnie z organizacją pracy przedszkola określoną w ramowym rozkładzie dnia .

§ 10
Podczas wydawania posiłków zabrania się pobytu w salach przedszkolnych rodzicom i innym nieuprawnionym osobom.

§ 11
Na tablicy ogłoszeń dla rodziców wywieszony jest aktualny jadłospis na dany tydzień .

§ 12 1.Pracownicy kuchni uprawnieni są do korzystania z bezpłatnych posiłków w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w przedszkolu. 2.W przypadku wnoszenia opłat przez ośrodek pomocy społecznej za posiłki wydawane dla wychowanków przedszkola, rozliczeń dokonuje się na zasadach ustalonych pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej a przedszkolem. 3. Za organizację wydawania posiłków w przedszkolu oraz za pobieranie i rozliczanie należnych z tego tytułu opłat odpowiedzialny jest referent do spraw żywienia i zaopatrzenia oraz dyrektor przedszkola.
§ 13
1.Powyższe warunki wchodzą w życie z dniem 1 stycznia -2012r.


Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1w Brzegu
(-) Marzena AugustynOpublikował: Marzena Augustyn
Publikacja dnia: 16.12.2013
Podpisał: Marzena Augustyn
Dokument z dnia: 16.12.2013
Dokument oglądany razy: 6 988