RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Rekrutacja do klasy sportowej

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO KLASY SPORTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Do klasy pierwszej oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, na wniosek jego rodzica , po spełnieniu następujących kryteriów:

  • kandydat posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia,
  • ma pisemną zgodę rodziców,
  • posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • uzyskał pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej ustalonej przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora szkoły lub trenera albo instruktora prowadzącego zajęcia sportowe,
  • posiada opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe,
  • laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

Dyrektor Gimnazjum
mgr Danuta Stefańska

Wniosek o przyjęcie do gimnazjumOpublikował: Danuta Stefańska
Publikacja dnia: 01.03.2014
Podpisał: Danuta Stefańska
Dokument z dnia: 01.03.2014
Dokument oglądany razy: 1 600