bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Władze Spółki

Władzami Spółki są:
A. Zarząd Spółki,
B. Rada Nadzorcza,
C. Zgromadzenie Wspólników.

A. ZARZĄD SPÓŁKI
1. Składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa.
2. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.
3. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza zgodnie z zapisami Umowy Spółki.
4. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spółki nie zastrzeżone w Kodeksie Spółek Handlowych albo w Umowie Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu Spółki.
6. Regulamin Pracy i Organizacji Zarządu Spółki określa tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

B. RADA NADZORCZA
1. Rada składa się z co najmniej trzech członków, wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy kolejne lata.
2. Radę Nadzorczą wybiera i powołuje Zgromadzenie Wspólników. Powołanie na Członka Rady Nadzorczej powinno nastąpić z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach o gospodarce komunalnej.
3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Regulamin ten zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników należy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
 • udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 • zmiana umowy Spółki,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • połączenie Spółki, przekształcenie Spółki lub utworzenie nowej Spółki,
 • rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 • emisja obligacji,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanejczęści, ustanowienie nad nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości,
 • wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 • wybór, powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,
 • ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
 • ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
 • ustalenie części stałej i zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu,
 • postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.


Opublikował: Agnieszka Jarosz
Publikacja dnia: 16.10.2023
Podpisał: Artur Stecuła
Dokument z dnia: 05.05.2015
Dokument oglądany razy: 4 099