bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

§1

Udostępnianie informacji publicznej dotyczącej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

§2

Ilekroć w „Zasadach udostępniania informacji publicznej” jest mowa o:
1. Spółce – rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.
2. Wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę (podmiot zewnętrzny), która ubiega się o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.

§3

Udostępnianie informacji publicznej dotyczącej Spółki może nastąpić poprzez:
1. ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej http://pwik.bipbrzeg.pl,
2. zamieszczenie na stronie Spółki www.pwik.brzeg.pl
3. udostępnienie na wniosek Wnioskodawcy,
4. wywieszenie (wyłożenie) w miejscach ogólnie dostępnych.

§4

W celu uzyskania dostępu do informacji publicznej, Wnioskodawca może zwrócić się do Spółki z prośbą pisemną o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej Spółki na formularzu wniosku stanowiącym załącznik 1 do niniejszych Zasad udostępniania informacji publicznej.

§5

Informacja publiczna może być udostępniona Wnioskodawcy poprzez:
1. przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany przez Wnioskodawcę adres
e-mail,
2. przesłanie informacji pocztą w formie wydruku na podany przez Wnioskodawcę adres,
3. przesłanie informacji pocztą w formie zapisu na płycie CD/DVD na podany przez Wnioskodawcę adres.

§6

Wnioskodawca może złożyć Wniosek:
1. w sekretariacie mieszczącym się w siedzibie Spółki przy ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg,
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pwik.brzeg.pl
3. za pośrednictwem faksu: 77/ 416-31-53,

§7

Spółka po rozpatrzeniu wniosku:
1. udostępnia żądaną informację w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, Przedsiębiorstwo powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz terminie w jakim udostępni informację, jednak termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku,
2. w razie potrzeby niezwłocznie wzywa Wnioskodawcę o uzupełnienie lub sprecyzowanie wniosku,
3. w przypadku stwierdzenia ustawowych przesłanek odmowy udzielenia informacji odmawia udostępnienia informacji wydając decyzję,
4. w przypadku ustalenia, że Spółka nie posiada żądanej informacji, lub żądana informacja nie jest informacją publiczną, zawiadamia o tym fakcie Wnioskodawcę.

§8

W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie informacji publicznej, Spółka przekazuje wnioskowane informacje Wnioskodawcy.
Jeżeli udostępnienie informacji powoduje poniesienie dodatkowych kosztów przez Spółkę, Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

§9

Udostępnienie informacji publicznej na Wniosek następuje w sposób i w formie zgodny z Wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we Wniosku, Przedsiębiorstwo powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji i wskazuje, w jaki sposób lub formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Wnioskodawcy w terminie 14 dni, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.Opublikował: Agnieszka Jarosz
Publikacja dnia: 20.07.2015
Podpisał: Agnieszka Jarosz
Dokument z dnia: 17.07.2015
Dokument oglądany razy: 3 206