RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja przed rekrutacją

Rekrutacja do klas I na rok 2014/15

Rekrutacja do klas I – rok szkolny 2014/15
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. M. KOPERNIKA W BRZEGU

Szanowni Rodzice
Dyrektor szkoły informuje, że z dniem 14 listopada 2013r. weszła w życie Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2013r.poz.1265) tzw. ustawa sześciolatkowa. Reguluje ona wprowadzanie
obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich.

W roku szkolnym 2014/15 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
1/ Siedmioletnie urodzone w roku 2007.
2/ Sześcioletnie urodzone w okresie od 1 stycznia 2008r. do 30 czerwca 2008r.
3/ Na wniosek rodziców może również rozpocząć naukę w klasie pierwszej dziecko urodzone
w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r.
Wszystkie dzieci, które z dniem 1 września 2014r. rozpoczną naukę w klasie pierwszej muszą
odbyć co najmniej roczne przygotowanie przedszkolne ( realizowane w przedszkolu, bądź
w oddziale przedszkolnym w szkole).
Ustawa określa również, że zajęcia edukacyjne będą prowadzone w oddziałach liczących nie
więcej niż 25 uczniów.

Art.4.1.w/w ustawy brzmi:
W latach szkolnych 2014/15 i 2015/16 podziału uczniów klas I publicznej szkoły
podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od
uczniów najmłodszych.

Takie rozwiązanie pozwoli na grupowanie w poszczególnych oddziałach klasowych uczniów
w zbliżonym wieku.
Z dniem 7 stycznia 2014r. weszła w życie Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DZ.U z 2014r.poz.7) tzw.
ustawa rekrutacyjna. Podaje ona zasady rekrutacji m.in. do szkół i przedszkoli.

Na jej podstawie, po dokonaniu zmian w statucie szkoły (Uchwała nr 7 Rady Szkoły z dnia
14 lutego 2014r.) do klas I na rok 2014/15 przyjmowane będą dzieci:
1/ Zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje ulice określone w Uchwale Nr
XLIX/320/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia planu
sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Brzeg - na podstawie zgłoszenia rodziców.
2/ Zamieszkałe poza obwodem, jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi
miejscami – na podstawie wniosku rodziców. Dzieci spoza obwodu szkoły podlegają
postępowaniu rekrutacyjnemu.
W postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci spoza obwodu szkoły przyjmuje się następujące
kryteria i odpowiednio liczbę punktów:

Lp. Kryteria Liczba punktów
1. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie
uczęszczać w następnym roku do danej szkoły
30
2. Dziecko zamieszkałe na terenie Brzegu 5
3. Dziecko, które uczęszczało do przedszkola mającego siedzibę w obwodzie danej szkoły 3
4. Dziecko, którego miejsce pracy jednego z rodziców
znajduje się w obwodzie danej szkoły
3
5. Dziecko, którego krewni (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w
zapewnieniu mu należytej opieki, zamieszkują w
obwodzie danej szkoły.
3
6. Wielodzietność rodziny kandydata
(oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci – art.20b ustawy o systemie oświaty)
1
7. Niepełnosprawność kandydata 1
8. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1
9. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1
10. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1
11.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

(oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem - art. 20b ustawy o systemie oświaty)

1
12. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1

W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja
rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce szkoły na
liście preferencji kandydata ( w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej)
Dyrektor szkoły w odrębnej informacji ogłosi terminy rekrutacyjne, wymagane
dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów.

Dyrektor szkoły
Beata KulbakaOpublikował: Beata Kulbaka
Publikacja dnia: 27.02.2014
Podpisał: Beata Kulbaka
Dokument z dnia: 27.02.2014
Dokument oglądany razy: 1 292