RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.04.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana statutu

Statut przedszkola


STATUT
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO nr 3
w Brzegu


SPIS TREŚCI

1. Rozdział I Postanowienia ogólne 3
2. Rozdział II Cele i zadania przedszkola 3
3. Rozdział III Sposoby realizacji zadań przedszkola 5
4. Rozdział IV Organy przedszkola 15
5. Rozdział V Organizacja przedszkola 26
6. Rozdział VI Nauczyciele i inni pracownicy 33
7. Rozdział VII Wychowankowie przedszkola 42
8. Rozdział VIII Współpraca z rodzicami 48
9. Rozdział IX Przepisy końcowe 53

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Przedszkole Publiczne Nr 3, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną, która:
a) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
b) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
c) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Zielonej 23 w Brzegu.
3. Organem prowadzącym jest Gmina Brzeg.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.
5. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Publiczne Nr 3 .
6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.
7. Przedszkole prowadzi:
a) wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3 - 6 lat;
b) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola

§ 2.

1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

§ 3.

1. Celem wychowania przedszkolnego jest:
a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
h) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 4.

1. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
f) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
g) wychowanie przez sztukę;
h) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
i) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
j) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
k) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
l) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
m) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

ROZDZIAŁ III
Sposoby realizacji zadań przedszkola

§ 5.

1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego .
2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:
a) szczegółowe cele edukacyjne;
b) tematykę materiału edukacyjnego;
c) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród dostępnych programów lub:
a) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
b) zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);
c) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
5. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu.
6. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi wybrany program wychowania przedszkolnego.
7. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do realizacji dyrektor przedszkola na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli.
8. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
9. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

§ 6.

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece ( jednemu) dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia w miarę możliwości zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.

§ 7.

1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:
a) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 45 niniejszego statutu;
b) zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad:
• co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela,
• co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czas), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce ( organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze),
• najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
• pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, w tym są czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.
c) opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia : równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;
d) przestrzeganie liczebności grup;
e) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
f) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
g) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
h) kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;
i) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
j) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
k) ogrodzenie terenu przedszkola;
l) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
m) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;
n) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;
o) wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
p) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;
q) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;
r) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 8.

1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
a) diagnozowanie środowiska wychowanków,
b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
c) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
d) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
e) wspieranie dziecka uzdolnionego,
f) podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
g) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,
h) wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
i) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
j) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
k) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
l) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2. Zadania o których mowa w ust.1, są realizowane we współpracy z:
a) rodzicami,
b) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
c) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami
d) specjalistycznymi,
e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:
a) rodziców,
b) nauczyciela, w szczególności wychowawcy,
c) pedagoga,
d) psychologa,
e) poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:
a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
b) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
c) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
6. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi oraz zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców.
7. Opinie i orzeczenia otrzymują rodzice /prawni opiekunowie/ i decydują o przedłożeniu ich dla przedszkola.
8. Nauczyciele i specjaliści w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą zajęcia z dzieckiem tworzą zespół.
9. Zespół organizuje swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
10. Zespół realizuje zadania, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
11. Zespół rozpoznaje problemy dziecka, a także określa formy i sposoby udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, do dokonanego rozpoznania.
12. Nauczyciele biorący udział w pracach Zespołu dokonują analizy poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania dziecka oraz określą trudności, na jakie napotykają w pracy z nim, następnie planują indywidualną ścieżkę edukacyjną bądź edukacyjno - terapeutyczną, uwzględniającą potrzeby zdiagnozowane zarówno na poziomie przedszkola, jak i wynikające z orzeczeń i opinii wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
13. Nauczyciele biorący udział w pracach Zespołu zalecają odpowiednie formy wsparcia dziecka oraz okresowo dokonują oceny efektywności ich realizacji.
14. Współdziałanie wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia z danym dzieckiem pozwala na opracowanie, przyjęcie i realizację spójnego i konsekwentnego planu oddziaływań edukacyjnych i/lub terapeutycznych, Umożliwia także ustalenie działań o znaczeniu priorytetowym.
15. W pracach zespołu, na zaproszenie dyrektora, mogą uczestniczyć przedstawiciele poradni psychologiczno – pedagogicznej i organu prowadzącego dane przedszkole, oraz stosownie do potrzeb również inni specjaliści. Zaangażowanie przedstawiciela poradni psychologiczno – pedagogicznej umożliwia skorzystanie z wiedzy i umiejętności specjalisty, szczególnie w sytuacji, gdy nie jest zatrudniony w danej placówce. Uzasadnieniem udziału przedstawiciela organu prowadzącego jest realizacja zadań dotyczących administrowania i finansowania przedszkoli, szkół i placówek.
16. Dyrektor przedszkola zobowiązany zostaje do poinformowania rodziców dziecka o dacie, godzinie i miejscu posiedzenia zespołu. Rodzice mogą uczestniczyć w części dotyczącej analizy sytuacji ich dziecka.
17. W przypadku nieobecności rodziców podczas posiedzenia zespołu dyrektor przedszkola przekazuje rodzicom dziecka informację na piśmie o przyjętych przez zespół ustaleniach.
18. Dla każdego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół będzie zakładał i prowadził kartę. Podpisy na karcie osób obecnych na posiedzeniu zespołu stanowić będą jednocześnie potwierdzenie pracy Zespołu, bez konieczności przygotowywania odrębnego protokołu z odbytego posiedzenia.
19. W karcie znajdą się informacje o dziecku, pochodzące z różnych źródeł, zawierające m.in. specjalistyczną diagnozę lub rozpoznanie dokonane przez Zespół, obszary, w których uczeń potrzebuje wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jego predyspozycje i wybitne uzdolnienia, które należy rozwijać, zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rodzaj udzielonego wsparcia i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz okres, w którym były udzielane, okresowe oceny efektywności działań podejmowanych wobec dziecka, propozycje form i sposobu realizowania wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej na kolejny okres.
20. Posiadana przez dziecko opinia lub orzeczenie, będące podstawą diagnozy, stanowią razem z Kartą dokumentację dotyczącą udzielanej danemu dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Karta stanowi zbiór wszystkich zgromadzonych o dziecku informacji które są wykorzystane w celu optymalizacji oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i wychowawców oraz świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


§ 9.

1. W przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego może być zatrudniony pedagog psycholog i logopeda.
2. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
3. W przedszkolu mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

§ 10.

1. Do zadań pedagoga należy:
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
b) określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
d) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programy wychowania przedszkolnego w stosunku do dzieci z udziałem rodziców i wychowawców;
e) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
f) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania.
g) wspomaganie i pomoc nauczycieli w realizacji dopuszczonych do użytku programów wychowania przedszkolnego;
h) diagnozowanie dojrzałości szkolnej;
i) opracowywanie programów profilaktycznych, w przypadku potrzeby ich posiadania.
j) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Do zadań psychologa należy:
a) przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci i ustalanie na ich podstawie potencjalnych możliwości dziecka wytypowanego drogą obserwacji lub badań sondażowych, a także zgłaszanych przez rodziców;
b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dziecka, rodziców i nauczycieli;
c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
d) badanie i diagnozowanie dojrzałości szkolnej;
e) współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców;
f) konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych;
g) prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
h) opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych dzieci, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji
i) wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programów wychowawczego i profilaktyki ( o ile jest taki wdrożony).
j) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Do zadań logopedy należy:
a) przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej i pięcioletniej w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;
b) diagnozowanie dzieci z grup młodszych pod kątem wady wymowy na prośbę rodziców lub nauczyciela;
c) prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi;
d) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;
e) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;
f) prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
g) stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –kompensacyjne;
h) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;
i) organizacja i opieka nad miejscem do zajęć logopedycznych;
j) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 11.

1. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie poprzez
a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
b) odpowiednie warunki do pobytu w przedszkolu, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
c) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;
d) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
e) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
2. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 12.

1. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
2. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.
4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu.
5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym.
6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio:
a) z grupą wychowawczą w przedszkolu, albo;
b) indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu przedszkola
c) w domu rodzinnym dziecka
w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
9. Na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni.
11. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola.

§ 13.

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:
a) występowanie o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.

§ 14.

1. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków przedszkolu.
2. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłaty kosztów ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia grupowego, zgodnie z propozycjami ubezpieczyciela w tym zakresie.

ROZDZIAŁ IV
Organy przedszkola

§ 15.

1. Organami przedszkola są:
a) Dyrektor przedszkola;
b) Rada Pedagogiczna;
c) Rada Rodziców.
2. Każdy z wymienionych organów w, pkt 1. działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

§ 16.

1. Dyrektor przedszkola:
a) kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;
b) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
c) jest organem nadzoru pedagogicznego;
d) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
e) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
3. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.
4. Dyrektor przedszkola:
a) kieruje działalnością opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną, a szczególności:
• kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości,
• przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,
• realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
• udziela nauczycielom pomocy w opracowywaniu miesięcznych planów pracy,
• sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
• przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
• dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela,
• współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
• stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w przedszkolu,
• udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie indywidualnego nauczania,
• organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w statucie przedszkola i decyduje o jej zakończeniu,
• w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne,
• zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają,
• dopuszcza do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego,
• wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący,
• powołuje Komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną , gdy zachodzi taka konieczność,
• inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,
• umożliwiana podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
• opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli,
• skreśla wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w § 58 statutu.
b) organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:
• opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny,
• przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne,
• zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku przedszkola i placu przedszkolnym,
• dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
• egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość,
• sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,
• opracowuje projekt planu finansowego przedszkola,
• dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
• dokonuje co najmniej dwa razy w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw,
• organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe,
• powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola,
• odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.
c) prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
• nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
• powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych,
• dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny,
• decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej,
• organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w przedszkolu,
• opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych,
• dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego,
• przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi przedszkola,
• występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników,
• udziela urlopów zgodnie z KN i KP,
• załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
• wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem,
• wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,
• przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący,
• dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,
• odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym,
• współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania,
• wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
5. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§ 17.

1. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego może być utworzone stanowisko wicedyrektora.
2. Na stanowisko wicedyrektora powołuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.
3. Do zakresu zadań wicedyrektora należy:
a) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji zajęć u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
b) Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie ich do księgowości;
c) Prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwo;
d) Kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej;
e) Opracowywanie analizy wyników badań efektywność nauczania i wychowania,
f) Przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego dla nauczycieli;
g) Udostępnianie rodzicom i nauczycielom informacji o formach pomocy materialnej;
h) Wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
i) Przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego za staż dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
j) Opracowywanie projektu planu pracy na każdy rok szkolny;
k) Bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji zadań zleconych nauczycielom;
l) Opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje nauczycieli;
m) Opracowywanie planu imprez przedszkolnych;
n) Pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonym przez dyrektora godzinach;
o) Zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowemu;
p) Nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami działającymi w przedszkolu za zgodą dyrektora i pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
q) Opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków z nadzoru pedagogicznego;
r) Kontrolowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
s) Kontrolowanie realizacji indywidualnego nauczania;
t) Egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli, dzieci i rodziców postanowień statutu przedszkola.;
u) Dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
v) Kontrolowanie pracy pracowników obsługi;
w) Przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www przedszkola oraz systematyczne kontrolowanie jej zawartości;
x) Zastępowanie dyrektora na czas jego nieobecności;
y) Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami;
z) Wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez dyrektora.

§ 18.

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.
4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
a) uchwala regulamin swojej działalności;
b) zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;
c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
d) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko;
e) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;
f) uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu.
5. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
a) opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego;
b) opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
c) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
d) opiniuje projekt finansowy przedszkola;
e) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;
f) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
g) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
h) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
i) opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu;
j) opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia.
6. Rada Pedagogiczna ponadto:
a) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i przedstawia do uchwalenia radzie przedszkola oraz upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
b) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;
c) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
d) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;
e) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
f) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
g) może wybierać delegatów do Rady Przedszkola, jeśli taka będzie powstawała;
h) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;
i) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
j) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub, co najmniej 1/3 jej członków.
8. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
9. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
11. Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie papierowej i rejestrowane w Księdze Protokołów Rad Pedagogicznych, dopuszcza się także sporządzanie protokołów w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny dostęp do protokółów oraz rejestrator historii zmian i ich autorów, a także umożliwiający sporządzenie protokółów w formie papierowej. W terminie 10 dni od zakończenia roku szkolnego dokonuje się wydruku papierowego ze wszystkich protokółów. Ostemplowane i przesznurowane dokumenty przechowuje się w archiwum przedszkola, zgodnie Instrukcją Archiwizacyjną.

§ 19.

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.
2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.
3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.
4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkolnego.
5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
b) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
c) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
8. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
9. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

§ 20.

1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
a) uchwala regulamin swojej działalności;
b) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy, o ile taki jest wprowadzany;
c) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki, o ile taki jest wprowadzany.
2. Programy, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.
3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 21.

1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
a) opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora;
b) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
c) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
d) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
e) opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć.

§ 22.

1. Rada Rodziców może:
a) wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
b) występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
c) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
d) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.


§ 23.
Zasady współpracy organów przedszkola

1. Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
2. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.
3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
4. Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
5. Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w statucie przedszkola.
9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 26 niniejszego statutu.

§ 24.
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola

1. W przypadku sporu pomiędzy organami przedszkola określonymi w § 17 pkt1 stosuje się :
a) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;
b) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
c) dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
d) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

ROZDZIAŁ V
Organizacja przedszkola

§ 25.

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. W tworzeniu oddziałów na kolejny rok szkolny kryterium kwalifikującym dziecko do danej grupy oprócz wyżej wymienionych może być :
a) data urodzenia dziecka
b) rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu
c) dzieci przyjęte w trakcie roku szkolnego mogą być zakwalifikowane w roku następnym do grupy mieszanej młodszej;
d) dzieci 5-cio letnie realizujące obowiązek przedszkolny uczęszczające do przedszkola po raz pierwszy mogą być zakwalifikowane do grupy młodszej 4-5 latków, kryterium daty urodzenia nie jest brane pod uwagę;
e) w sytuacji kiedy w trakcie roku szkolnego zwolni się miejsce w grupie starszej w pierwszej kolejności przeniesione do niej zostanie dziecko uczęszczające po raz kolejny do grupy młodszej , w kolejności daty urodzenia.
W grupach mieszanych wiekowo realizowanie podstawy programowej odbywa się na zróżnicowanym poziomie stosownie do potrzeb i możliwości dzieci
2. Przedszkole jest czterooddziałowe, dopuszcza się zmiany organizacyjne w zakresie ilości oddziałów zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego.

§ 26.

1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dzienne: od 6:30.do 16.30.
2. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 9:00 - 14:00.
3. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16:30.

§ 27.

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.
2. W przypadku absencji nauczycieli, przerw świątecznych, ferii oraz przerwy wakacyjnej dopuszcza się łączenie grup.

§ 28.

1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa.

§ 29.

1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
a) 5 sal do zajęć dla poszczególnych grup;
b) 5 łazienek dla dzieci
c) salę do zajęć ruchowych i umuzykalniających, która spełnia funkcję auli
d) kuchnię i zaplecze kuchenne;
e) jadalnię;
f) 2 szatnie dla dzieci;
g) pokój nauczycielski
h) pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i sanitarne dla personelu.
i) plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

§ 30.

1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonych do użytku w przedszkolu przez dyrektora.

§ 31.

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

§ 32.

1. Przedszkole, na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału.
2. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze 0,5 godziny tj. jedno zajęcie przedszkolne.

§ 33.

1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne.
2. W przedszkolu za zgodą rodziców mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: zajęcia umuzykalniające, nauka języka obcego, rytmika, inne.
3. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
a) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15 minut;
b) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.

§ 34.

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel (nauczyciele) w miarę możliwości, opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 35.

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się:
a) czas pracy poszczególnych oddziałów,
b) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, w tym nauczanie indywidualne,
d) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,
e) wykaz zajęć edukacyjnych z podziałem na grupy,
f) listę nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
g) przydział zajęć poszczególnym nauczycielom.

§ 36.

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Proporcje zachowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą:
a) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
b) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, itp.);
c) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
d) Pozostały czas- dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

§ 37.
Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

1. W godzinach 6.30 - 9.00:
a) schodzenie się dzieci,
b) zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,
c) zajęcia dodatkowe
d) prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym,
e) zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie,
f) ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem,
g) przygotowanie do śniadania.
2. W godzinach 9.00 - 11.30:
a) śniadanie,
b) zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,
c) prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym,
d) zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej,
e) zabawy ruchowe z prawidłami,
f) spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym,
g) zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
h) przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.
3. W godzinach 11.30 – 14.00:
a) obiad,
b) profilaktyka stomatologiczna,
c) zajęcia programowe o charakterze poszerzającym,
d) opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr,
e) zabawy uspokajające i relaksujące,
f) spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań,
g) zajęcia dodatkowe,
h) przygotowanie do podwieczorku
W oddziale I po obiedzie dzieci leżakują.
4. W godzinach 14.00 – 16.30
a) prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym,
b) gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne,
c) zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.
d) zajęcia w kółkach zainteresowań dla chętnych dzieci.

§ 38.
Odpłatność za przedszkole

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Brzeg oraz rodziców ( prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest zawarcie umowy cywilnoprawnej.
3. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualnie
obowiązująca Uchwała Rady Miejskiej Brzegu.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do:
a) terminowego wnoszenia opłat za przedszkole, naliczanych na zasadach określonych w Uchwałach Rady Miejskiej Brzegu w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz na zasadach określonych umową cywilnoprawną zawartą przez dyrektora z rodzicem(opiekunem prawnym)
b) zawiadomienia osobiście lub telefonicznie w terminie do 2 dni o absencji dziecka w przedszkolu o przewidywanym czasie jego nieobecności w przedszkolu.
c) wnoszenia opłat za przedszkole, obejmujących koszt zajęć dydaktyczno-opiekuńczo – wychowawczych tj.: gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dzieci i rozwijających ich zainteresowania, zajęć rozwijających uzdolnienia muzyczne, plastyczne, teatralne i inne, zajęć wspomagających rozwój fizyczny dzieci, zabaw tematycznych wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dzieci, działań opiekuńczych dostosowanych do wieku i potrzeb dzieci, zajęć umożliwiających realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego, opłata ta wyliczana będzie za faktyczny czas korzystania przez dziecko z wymienionych zajęć, na podstawie faktycznej ilości godzin obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
d) wnoszenia opłat za koszt wyżywienia, miesięcznie z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe przedszkola 05203000451110000002180090
e) informacje o zmianach w wysokości opłat za przedszkole zamieszczane będą
w miejscu ogólnodostępnym w Przedszkolu.
5. Przedszkole ma prawo do rozwiązania umowy, o której mowa w ust.2 bez zachowania terminu wypowiedzenia i wykreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w przypadku:
a) zwłoki we wnoszeniu opłat za przedszkole, o których mowa w §7 ust.1 umowy, po uprzednim, bezskutecznym upływie wyznaczonego, dodatkowego 14 – dniowego terminu do uregulowania zaległych opłat,
b) w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres dłuższy niż jeden miesiąc bez podania przyczyny i wskazania przewidywanego czasu jego nieobecności,
c) nieobecności dziecka w przedszkolu bez podania przyczyny i wskazania przewidywanego czasu nieobecności dziecka w przedszkolu, przez okres pierwszych siedmiu dni poczynając od dnia, od którego zawarta jest niniejsza umowa,
d) stwierdzenia nieprawdziwości informacji podanych w „Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
e) powtarzającego się naruszania zapisów statutu Przedszkola, a w szczególności postanowień dotyczących dziennego czasu pracy Przedszkola.
6. Umowa o której mowa w ust.2 może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia.
7. Umowa o której mowa w ust.2 może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.
8. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności.

§ 39.

1. Pracownik przedszkola ma prawo korzystać z posiłków wydawanych przez kuchnię przedszkola, zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego w tym zakresie.

§ 40.

1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę, lub odbywa się bezpłatnie.
3. Przedszkole może przyjmować wolontariuszy w oparciu o odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ VI
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkoli

§ 41.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
a) odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
b) otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
c) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
d) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
e) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
f) tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny;
g) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci. Informowanie o jego osiągnięciach lub brakach, rodziców;
h) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;
i) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji (diagnoza przedszkolna) oraz z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i wydanie rodzicom/prawnym opiekunom „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej",(Rodzice samodzielnie mogą zdecydować o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę, jeśli uznają, że zawarte w niej uwagi mogą pomóc w dalszej pracy z dzieckiem oraz wspomaganiu jego rozwoju. Informacja nie jest świadectwem ukończenia przedszkola, jest ona jedynie podsumowaniem pracy z dzieckiem, opisującym opanowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wskazuje również obszary, w których dziecko potrzebuje wsparcia w kolejnym etapie kształcenia ze względu na swoje zdolności lub problemy).
j) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;
k) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;
l) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
m) przestrzeganie dyscypliny pracy;
n) praca w godzinach doraźnych zastępstw w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy przedszkola
o) prawidłowe prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a także sporządzanie zestawień statystycznych i innych dokumentów wymaganych przez dyrektora przedszkola wynikających z aktualnych przepisów oświatowych;
p) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
q) dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;
r) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
s) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
t) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
u) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
3. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:
a) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
b) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
c) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
d) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;
e) organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
f) utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;
g) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;
h) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;
i) okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;
j) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;
k) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
l) współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem w sprawach żywienia dzieci;
m) wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;
n) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
o) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
p) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

§ 42.
Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:
a) przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
b) do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;
c) do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
d) nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;
e) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
f) nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.
g) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;
h) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
i) zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;
j) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;
k) udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;
l) nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

§ 43.

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
a) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
b) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
c) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
d) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
e) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
f) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
g) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
h) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
i) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
j) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły oświadczenia o stanie majątkowym.

3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika. Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych każdego pracownika.

§ 44

1. Zadania społecznego inspektora BHP:
a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
b) informowanie Dyrektora, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;
c) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
d) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i w dokumentacji;
e) udział w przekazywaniu do użytkowania:
• nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części,
• urządzeń i aparatury stwarzającej zagrożenia zawodowe oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników i dzieci,
f) sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
g) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
h) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
i) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
j) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
k) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
l) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną praca;
m) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
n) współpraca z dyrektorem w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
o) współpraca z laboratoriami środowiska pracy w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz analizowanie wyników badań;
p) współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
q) współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań, mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;
r) uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
s) inicjowanie i rozwijanie na terenie szkoły różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ergonomii.
2. Inspektor BHP jest uprawniony do:
a) przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w przedszkolu i w każdym innym miejscu wykonywania pracy;
b) występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
c) występowania do dyrektora z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
d) występowania do dyrektora o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
e) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób;
f) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej;
g) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób;
h) wnioskowania do dyrektora o niezwłoczne wstrzymanie pracy i zajęć w szkole w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, uczniów albo innych osób.
Dyrektor przedszkola może powierzyć sprawowanie nadzoru nad bhp w placówce firmie zewnętrznej, po zawarciu umowy cywilno-prawnej lub pracownikowi przedszkola, posiadającemu uprawnienia.


§ 45.

1. Zadania społecznego Inspektora ds. p/ poż:
a) nadzór nad właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
b) przeprowadzanie okresowych oraz doraźnych kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach Przedszkola Publicznego nr 3
c) wydawanie zaleceń pokontrolnych zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w kontrolowanych obiektach;
d) nadzór nad prawidłowym wyposażeniem, rozmieszczeniem i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego;
e) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach przedszkola ( instalacje sygnalizacji pożaru, klapy dymowe, stałe urządzenia gaśnicze itp.);
f) opiniowanie dokumentacji prac remontowych, zmian sposobu użytkowania pomieszczeń, obiektów, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej;
g) udział w komisjach odbioru inwestycji, prac remontowych, adaptacyjnych itp. wykonywanych w obiektach przedszkola;
h) udział w komisjach przetargowych związanych z inwestycjami w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
i) zgłaszanie dyrektorowi wniosków zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach przedszkola;
j) przeprowadzanie wstępnych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla nowo przyjętych pracowników;
k) współpraca z Komendą Wojewódzką oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie prewencyjnym i operacyjnym;
l) współpraca z dyrektorem w zakresie właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego;
m) współpraca z dyrektorem przedszkola w praktycznym sprawdzaniu organizacji i warunków ewakuacji ( próbne alarmy);
n) prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową obiektów przedszkola oraz z działalnością własną;
o) udział w pracach komisji powołanych w celu ustalenia przyczyny powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
2. Zadania w zakresie ochrony p/poż dyrektor powierza firmie zewnętrznej po zawarciu umowy cywilno-prawnej lub pracownikowi przedszkola, posiadającemu aktualne przeszkolenie w tym zakresie.

§ 46.

1. W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

ROZDZIAŁ VII
Wychowankowie przedszkola

§ 47.
Zasady rekrutacji do przedszkola

1. W celu realizacji zadań własnych dyrektor przedszkola podpisuje porozumienie z innymi dyrektorami brzeskich przedszkoli. Porozumienie obejmuje sprawy z zakresu edukacji publicznej.
2. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zgodnie z regulaminem rekrutacji oraz zarządzeniem Burmistrza Brzegu w sprawie ustalenia zasad organizacji pracy w przedszkolach objętych systemem oświaty.
3. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w terminie określonym przez organ prowadzący. Przedszkole na swojej stronie internetowej lub na stronie internetowej organu prowadzącego podaje do publicznej wiadomości terminy przyjęć dzieci na nowy rok szkolny.
4. Nabór do przedszkola może odbywać się w formie elektronicznej
5. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w przedszkolu, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjno –kwalifikacyjną w składzie:
a) dyrektor przedszkola – przewodniczący ;
b) przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek;
c) przedstawiciel Rady Rodziców – członek;
d) przedstawiciel organu prowadzącego – obserwator;
6. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
a) dzieci w wieku 6 lat, (objęte jednorocznym obowiązkiem przedszkolnym)
b) dzieci w wieku 5 lat (od września 2011 objęte obowiązkiem odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego)
c) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci
d) dzieci matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
e) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;
f) dzieci umieszczone w domu dziecka lub w rodzinnym pogotowiu opiekuńczym
g) dzieci już uczęszczające do przedszkola oraz ich rodzeństwa
h) dzieci obojga pracujących zawodowo rodziców.
i) dzieci rodziców, z których jeden nie pracuje
j) dzieci rodziców z innych gmin w miarę posiadanych wolnych miejsc, zgodnie z wytycznymi wydanymi przez organ prowadzący
7. W trakcie roku szkolnego dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy rezerwowej w drodze losowania ,w przypadku zwolnienia się miejsca w danej grupie wiekowej.
8. Dyrektor wywiesza informację o dzieciach przyjętych do przedszkola oraz listę rezerwową w terminie wskazanym przez organ prowadzący.

§ 48.
Obowiązek szkolny i przedszkolny

1. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem § 54.

§ 49.

1. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 1a, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
3. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, jest zadaniem własnym gminy.

§ 50.

1. W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym obejmuje się dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
2. Dziecko w wieku 6 lat, które w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.
3. Zapewnienie warunków do kontynuowania przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 2, jest zadaniem własnym gminy.

§ 51.

1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

§ 52.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęte do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
2. Dziecko 2,5 –letnie może być przyjęte do przedszkola w przypadkach:
a) szybszego, niż przeciętny rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.

§ 53.
Prawa i obowiązki przedszkolaka

1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;
c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;
d) poszanowaniu jego godności osobistej;
e) poszanowaniu własności;
f) opieki i ochrony;
g) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
h) akceptacji jego osoby.
i) indywidualnego nauczania w określonych przypadkach
j) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;
k) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań , jeśli nie naruszają one praw innych;
2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:
a) szanować kolegów i wytwory ich pracy;
b) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
c) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
d) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń ,w których przebywa;
e) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
f) sygnalizować dorosłym złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
g) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;
h) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela i innych pracowników przedszkola


§ 54.
Nagrody i kary

1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:
a) ustną pochwałą nauczyciela.
b) pochwałą do rodziców,
c) nagrodą rzeczową,
d) listem gratulacyjnym,
e) pochwałą dyrektora,
2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:
a) reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,
b) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza,
c) odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy,
d) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.
3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

§ 55.
Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola

1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola poza przypadkami określonym w atr.41 ust. 5, w następujących przypadkach:
a) Rodzice nie przestrzegają postanowień niniejszego Statutu oraz umowy cywilno- prawnej
b) Dziecko nie ma wykształconego nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych, ponieważ nie jest dojrzałe w zakresie kontrolowania tych odruchów . Rodzice w terminie wyznaczonym przez przedszkole mają obowiązek podjęcia skutecznych działań w celu usamodzielnienia dziecka w tym zakresie.
c) Zaniedbywania przez rodziców higieny osobistej dziecka i stworzenie zagrożenia epidemiologicznego dla innych dzieci,
d) Niedostosowania społecznego dziecka do grupy zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci oraz braku możliwości udzielenia pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje przedszkole, przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem lub innym specjalistą sprawującym opiekę nad dzieckiem,
e) Uchylania się rodziców (prawnych opiekunów) od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalania zasad jednolitego oddziaływania wychowawczego,
f) Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
• Skreślenie dziecka z przedszkola następuje po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych).
• Nie można skreślić z listy, dziecka objętego rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.
• W przypadku wykreślenia z rejestru dziecka objętego rocznym obowiązkowych wychowaniem przedszkolnym z powodów określonych w ust.1, pkt.4 , dziecko kierowane jest z urzędu do oddziału pięciogodzinnego, realizującego podstawę programową w szkole lub przedszkolu.
2. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawcy grupy referują problem.
3. Wychowawcy zachowują obiektywizm. Zapoznają Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustalenia przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
4. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę w danej sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.
5. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola.
6. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
7. Rodzicom(prawnym opiekunom) przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Opolskiego Kuratora Oświaty i organu prowadzącego w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
8. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.

ROZDZIAŁ VIII
Współpraca z rodzicami

§ 56.
Prawa i obowiązki rodziców.

1. Rodzice mają prawo do:
a) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;
b) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
d) wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;
e) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;
f) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;
g) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć opiekuńczo-wychowawczo - dydaktycznych, itp.;
h) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;
i) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych;
j) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców
k) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w przedszkolu.
2. Rodzice mają obowiązek:
a) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
b) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;
c) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;
d) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;
e) informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
f) zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
g) znać i przestrzegać postanowienia statutowe;
h) przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe
i) interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
j) kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;
k) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
l) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
m) bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;
n) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
o) informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
p) dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.
q) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
r) kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

§ 57.
Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.30 -9.00. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.
2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub na posesji przedszkolnej.
3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.
4. Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane , by uniemożliwić wejście osobom niepożądanym.
5. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.
6. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom przebywającym w przedszkolu żadnych leków.
7. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.
8. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy, poza dziećmi z grup 5-godzinnych.
9. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.
10. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

§ 58.
Zasady odbierania dzieci z przedszkola

1. Rodzic (prawny opiekun) lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają dzieci do godziny 16:30.
3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.
4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic ( opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.
5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.
6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. osoba której stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających).
8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.
9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16:30, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej, jednocześnie nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

§ 59.
Wyposażenie wychowanka

1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne( papcie z zapiętką), chusteczki higieniczne do nosa, przybory toaletowe do mycia zębów, pidżamę i poduszkę „jasiek” z powłoczką(w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym (4latki,5latki i 6latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego wychowawczynie wywieszają spis materiałów i przyborów do zajęć plastycznych, w które należy dziecko zaopatrzyć.
3. Dziecko nie przynosi do przedszkola swoich zabawek, wyjątek stanowią przytulanki ułatwiające adaptacje dziecka 3 letniego w przedszkolu
4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

§ 60.
Formy współpracy z rodzicami

1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:
a) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;
b) ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;
c) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:
• umożliwienie korzystania z biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych,
• prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych,
• rozmowy indywidualne,
• konsultacje z nauczycielem i dyrektorem
• zebrania grupowe i ogólne,
• gazetkę dla rodziców
d) uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:
• zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,
• kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,
• utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.
2. Przedszkole w miesiącach wiosenno-letnich organizuje spotkania adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci. Na zajęcia adaptacyjne zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:
a) obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;
b) oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;
c) analizy stosowanych metod wychowawczych;
d) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;
e) obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem

ROZDZIAŁ IX
Przepisy końcowe

§ 61.

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami, w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.
2. Podstawowe dokumenty działalności wychowawczej, opiekuńczej w przedszkolu stanowią:
a) program rozwoju przedszkola,
b) roczny plan rozwoju placówki,
c) miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej,
d) księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej,
e) dziennik zajęć (jeden na oddział),
f) dziennik zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
g) dziennik zajęć do gimnastyki korekcyjnej
h) dziennik zajęć logopedycznych,
i) zeszyty, arkusze obserwacji i diagnozy,
j) dokumentacja współpracy z rodzicami,
k) zaświadczenia o stanie zdrowia dzieci i karty badań personelu,
l) oświadczenia rodziców, w formie pisemnej deklaracji w sprawie wyrażania zgody na odbywanie z dziećmi zajęć specjalistycznych, logopedycznych, rewalidacyjnych i kierowanie dzieci do poradni specjalistycznych,
m) oświadczenia rodziców dotyczące wyrażania zgody na wyjścia i wyjazdy z dziećmi poza teren przedszkola,
n) "Zeszyt spacerów i wycieczek" z dziećmi poza teren przedszkola,
o) książka wyjść służbowych,
p) książeczki zdrowia personelu,
q) książka kontroli
3. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy opiekuńczo – wychowawczo - edukacyjnej z dziećmi w danym roku szkolnym.
4. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się:
a) w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci,
b) daty i miejsca ich urodzenia, nazwisko i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania,
c) oznaczenie realizowanego programu wychowania przedszkolnego
d) odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach edukacyjnych.
e) przeprowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych nauczyciel potwierdza podpisem.
5. Podstawowe dokumenty działalności administracyjno-gospodarczej przedszkola stanowią:
a) zatwierdzone projekty organizacji przedszkola na dany rok szkolny,
b) segregatory z korespondencją według rzeczowego wykazu akt,
c) akta osobowe nauczycieli i pracowników obsługowych
d) sprawozdanie GUS,
e) karty zgłoszeń dzieci,
f) umowy cywilnoprawne,
g) dokumentacja związana z odpłatnością,
h) protokoły posiedzeń komisji socjalnych,
i) raporty żywieniowe,
j) kartoteki magazynowe,
k) księga inwentarzowa i protokoły zużycia,
l) inne określone instrukcją kancelaryjno-archiwalną
6. W przypadku likwidacji przedszkola majątek i dokumentację przejmuje organ prowadzący przedszkole, a dokumentację pedagogiczną organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
7. Prowadzenie przedszkola należy do zadań własnych gminy. Przedszkole otrzymuje dotację z budżetu gminy na swoje utrzymanie (Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r. późniejszymi zmianami, rozdz. 7 art. 80). Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
8. Przedszkole realizuje zadania wynikające z prowadzonej działalności oraz realizuje politykę zatrudnienia i plan płac w granicach rocznego planu finansowego obejmującego dochody i wydatki stanowiące koszty działalności, stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem gminy.
9. Przedszkole zarządza i gospodaruje mieniem powierzonym przez gminę i zapewnia powierzonemu mieniu prawidłową eksploatację.
10. Przedszkole posiada odrębny rachunek bankowy.
11. W planowaniu, rachunkowości, ewidencji i sprawozdawczości przedszkola stosuje przepisy obowiązujące dla jednostki budżetowej.
12. Zasady wynagradzania nauczycieli ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 118 poz. 1112).
13. Zasady wynagradzania pracowników przedszkola nie będących nauczycielami ustala się zgodnie z :
a) art.77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr223 poz.1458),
c) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50 poz.398),
d) Regulaminu wynagradzania pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Brzegu
14. Organ prowadzący zabezpiecza środki finansowe na: wynagrodzenia osobowe, zakładowy fundusz nagród, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, stypendia, materiały i wyposażenie, energię, usługi materialne i niematerialne, pomoce dydaktyczne, ZUS(ubezpieczenia emerytalno- rentowe, chorobowo wypadkowe, zdrowotne), fundusz pracy, fundusz socjalny i fundusz mieszkaniowy.
15. Treść poszczególnych postanowień Statutu ulega zmianie wraz ze zmieniającymi się przepisami prawa. W przypadku zmiany stopnia organizacyjnego przedszkola, zmiany w Statucie mogą być dokonane w formie aneksu.
16. Rada Pedagogiczna ma prawo do dokonywania zmian w Statucie przedszkola w formie aneksu przyjętego uchwałą Rady Pedagogicznej po uprzednim przedstawieniu zmian rodzicom pozytywnej jej akceptacji.
17. Dyrektor Przedszkola jest odpowiedzialny za realizację treści zawartych w Statucie.
18. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy :
a) obsługę finansowo – księgową prowadzi główny księgowy oraz referent ds. księgowych
b) przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych dnia 27.08.2009r. (Dz. U. nr 157 poz. 1240 )oraz ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
c) podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowują dyrektor placówki oraz główny księgowy
d) dyrektor przedszkola działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań pieniężnych do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym i ponosi za nie odpowiedzialność wobec Burmistrza Brzegu
20. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci , nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.
21. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnodostępnym.
22. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.
23. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.
24. O wprowadzonych zmianach ( nowelizacjach) do statutu dyrektor przedszkola zawiadamia organ prowadzący i organ nadzorujący.
25. Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu.
26. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.


§ 62.
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544)
3. Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne NZ 20.11.1989 r.;
4. Rozporządzenie MEN z dnia 09.02.2007r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 35 poz. 222 ) z póź. zm.;
5. Rozporządzenie MEN z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. Nr 135, poz.1516 z 2001 r.);
6. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. Nr 228 poz.1487 z 2010 r.);
7. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
8. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki ( Dz. U. Nr 176,poz.1051 z dnia 26 sierpnia 2011 r.);
9. Rozporządzenie MEN z dnia 10 października 2009r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, ( Dz. U. Nr 168,poz.1324 z 2009 r.);
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133).
11. Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23,poz.225 z 2002 r.);
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 977).
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz. 693).
14. Rozporządzenie MEN z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 0,poz.393 z 2012 r.);
15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730).

Traci moc STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W BRZEGU zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 grudnia 2009 r.
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj.: od 28 stycznia 2013 r.

…………………………………
(podpis i pieczęć dyrektora)
podpisy członków Rady Pedagogicznej

1. Anna Rosińska ……………………………………
2. Danuta Rudnicka ……………………………………
3. Ewa Tarczyńska …………………………………...
4. Dorota Wojciechowska ……………………………………
5. Ilona Palińska- Korf ……………………………………
6. Marta Macierzyńska ……………………………………
7. Joanna Bigos ……………………………………Opublikował: Urszula Siwek
Publikacja dnia: 09.04.2014
Podpisał: Urszula Siwek
Dokument z dnia: 12.12.2013
Dokument oglądany razy: 2 898