RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.12.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Statut przedszkola

STATUT

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO nr 3

w Brzegu

SPIS TREŚCI

 1. Rozdział I Postanowienia ogólne

 2. Rozdział II Cele i zadania przedszkola

 3. Rozdział III Sposoby realizacji zadań przedszkola

 4. Rozdział IV Organy przedszkola

 5. Rozdział V Organizacja przedszkola

 6. Rozdział VI Nauczyciele i inni pracownicy

 7. Rozdział VII Wychowankowie przedszkola

 8. Rozdział VIII Współpraca z rodzicami

 9. Rozdział IX Przepisy końcowe

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Przedszkole Publiczne Nr 3, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną, która:

 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

 2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 1. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Zielonej 23 w Brzegu.

 2. Organem prowadzącym jest Gmina Brzeg.

 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

 4. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Publiczne Nr 3 .

 5. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

 6. Przedszkole prowadzi:

 1. wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3 - 6 lat;

 2. obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 2.

 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

§ 3.

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 4.

 1. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

 3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

 4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

 5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

 6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

 7. wychowanie przez sztukę;

 8. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

 9. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

 10. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

 11. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

 12. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

 13. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

ROZDZIAŁ III

Sposoby realizacji zadań przedszkola

§ 5.

 1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego .

 2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

 1. szczegółowe cele edukacyjne;

 2. tematykę materiału edukacyjnego;

 3. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

 1. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród dostępnych programów lub:

 1. opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

 2. zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);

 3. zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 1. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu.

 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi wybrany program wychowania przedszkolnego.

 3. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do realizacji dyrektor przedszkola na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli.

 4. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

 5. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

§ 6.

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece ( jednemu) dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia w miarę możliwości zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.

§ 7.

 1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

 1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 45 niniejszego statutu;

 2. zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad:

 • co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela,

 • co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czas), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce ( organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze),

 • najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

 • pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, w tym są czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

 1. opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia : równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;

 2. przestrzeganie liczebności grup;

 3. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

 4. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

 5. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

 6. kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;

 7. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

 8. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

 9. ogrodzenie terenu przedszkola;

 10. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

 11. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;

 12. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;

 13. wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

 14. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;

 15. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;

 16. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 8.

 1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

 1. diagnozowanie środowiska wychowanków,

 2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

 3. rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

 4. organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 5. wspieranie dziecka uzdolnionego,

 6. podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

 7. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

 8. wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

 9. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

 10. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 11. umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

 12. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. Zadania o których mowa w ust.1, są realizowane we współpracy z:

 1. rodzicami,

 2. nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

 3. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami

 4. specjalistycznymi,

 5. podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

 1. rodziców,

 2. nauczyciela, w szczególności wychowawcy,

 3. pedagoga,

 4. psychologa,

 5. poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

 1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 2. zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,

 3. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

 1. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi oraz zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

 2. Opinie i orzeczenia otrzymują rodzice /prawni opiekunowie/ i decydują o przedłożeniu ich dla przedszkola.

 3. Nauczyciele i specjaliści w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą zajęcia z dzieckiem tworzą zespół.

 4. Zespół organizuje swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

 5. Zespół realizuje zadania, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 6. Zespół rozpoznaje problemy dziecka, a także określa formy i sposoby udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, do dokonanego rozpoznania.

 7. Nauczyciele biorący udział w pracach Zespołu dokonują analizy poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania dziecka oraz określą trudności, na jakie napotykają w pracy z nim, następnie planują indywidualną ścieżkę edukacyjną bądź edukacyjno - terapeutyczną, uwzględniającą potrzeby zdiagnozowane zarówno na poziomie przedszkola, jak i wynikające z orzeczeń i opinii wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 8. Nauczyciele biorący udział w pracach Zespołu zalecają odpowiednie formy wsparcia dziecka oraz okresowo dokonują oceny efektywności ich realizacji.

 9. Współdziałanie wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia z danym dzieckiem pozwala na opracowanie, przyjęcie i realizację spójnego i konsekwentnego planu oddziaływań edukacyjnych i/lub terapeutycznych, Umożliwia także ustalenie działań o znaczeniu priorytetowym.

 10. W pracach zespołu, na zaproszenie dyrektora, mogą uczestniczyć przedstawiciele poradni psychologiczno – pedagogicznej i organu prowadzącego dane przedszkole, oraz stosownie do potrzeb również inni specjaliści. Zaangażowanie przedstawiciela poradni psychologiczno – pedagogicznej umożliwia skorzystanie z wiedzy i umiejętności specjalisty, szczególnie w sytuacji, gdy nie jest zatrudniony w danej placówce. Uzasadnieniem udziału przedstawiciela organu prowadzącego jest realizacja zadań dotyczących administrowania i finansowania przedszkoli, szkół i placówek.

 11. Dyrektor przedszkola zobowiązany zostaje do poinformowania rodziców dziecka o dacie, godzinie i miejscu posiedzenia zespołu. Rodzice mogą uczestniczyć w części dotyczącej analizy sytuacji ich dziecka.

 12. W przypadku nieobecności rodziców podczas posiedzenia zespołu dyrektor przedszkola przekazuje rodzicom dziecka informację na piśmie o przyjętych przez zespół ustaleniach.

 13. Dla każdego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół będzie zakładał i prowadził kartę. Podpisy na karcie osób obecnych na posiedzeniu zespołu stanowić będą jednocześnie potwierdzenie pracy Zespołu, bez konieczności przygotowywania odrębnego protokołu z odbytego posiedzenia.

 14. W karcie znajdą się informacje o dziecku, pochodzące z różnych źródeł, zawierające m.in. specjalistyczną diagnozę lub rozpoznanie dokonane przez Zespół, obszary, w których uczeń potrzebuje wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jego predyspozycje i wybitne uzdolnienia, które należy rozwijać, zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rodzaj udzielonego wsparcia i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz okres, w którym były udzielane, okresowe oceny efektywności działań podejmowanych wobec dziecka, propozycje form i sposobu realizowania wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej na kolejny okres.

 15. Posiadana przez dziecko opinia lub orzeczenie, będące podstawą diagnozy, stanowią razem z Kartą dokumentację dotyczącą udzielanej danemu dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Karta stanowi zbiór wszystkich zgromadzonych o dziecku informacji które są wykorzystane w celu optymalizacji oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i wychowawców oraz świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 9.

 1. W przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego może być zatrudniony pedagog psycholog i logopeda.

 2. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 3. W przedszkolu mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

§ 10.

 1. Do zadań pedagoga należy:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

 2. określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

 4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programy wychowania przedszkolnego w stosunku do dzieci z udziałem rodziców i wychowawców;

 5. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 6. prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania.

 7. wspomaganie i pomoc nauczycieli w realizacji dopuszczonych do użytku programów wychowania przedszkolnego;

 8. diagnozowanie dojrzałości szkolnej;

 9. opracowywanie programów profilaktycznych, w przypadku potrzeby ich posiadania.

 10. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Do zadań psychologa należy:

 1. przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci i ustalanie na ich podstawie potencjalnych możliwości dziecka wytypowanego drogą obserwacji lub badań sondażowych, a także zgłaszanych przez rodziców;

 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dziecka, rodziców i nauczycieli;

 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;

 4. badanie i diagnozowanie dojrzałości szkolnej;

 5. współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców;

 6. konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych;

 7. prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;

 8. opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych dzieci, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji

 9. wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programów wychowawczego i profilaktyki ( o ile jest taki wdrożony).

 10. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Do zadań logopedy należy:

 1. przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej i pięcioletniej w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;

 2. diagnozowanie dzieci z grup młodszych pod kątem wady wymowy na prośbę rodziców lub nauczyciela;

 3. prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi;

 4. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;

 5. udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;

 6. prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

 7. stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –kompensacyjne;

 8. organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;

 9. organizacja i opieka nad miejscem do zajęć logopedycznych;

 10. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 11.

  1. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie poprzez

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

 2. odpowiednie warunki do pobytu w przedszkolu, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

 3. realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;

 4. zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;

 5. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

  1. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 12.

 1. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 2. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

 3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.

 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu.

 5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym.

 6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio:

 1. z grupą wychowawczą w przedszkolu, albo;

 2. indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu przedszkola

 3. w domu rodzinnym dziecka

w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

 1. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

 2. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

 3. Na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

 4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni.

 5. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola.

§ 13.

  1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

 1. występowanie o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.

§ 14.

 1. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków przedszkolu.

 2. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłaty kosztów ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia grupowego, zgodnie z propozycjami ubezpieczyciela w tym zakresie.

ROZDZIAŁ IV

Organy przedszkola

§ 15.

 1. Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola;

 2. Rada Pedagogiczna;

 3. Rada Rodziców.

 1. Każdy z wymienionych organów w, pkt 1. działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

§ 16.

  1. Dyrektor przedszkola:

 1. kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;

 2. jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

 3. jest organem nadzoru pedagogicznego;

 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

 5. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

  1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

  2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

  3. Dyrektor przedszkola:

 1. kieruje działalnością opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną, a szczególności:

  • kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości,

  • przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,

  • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

  • udziela nauczycielom pomocy w opracowywaniu miesięcznych planów pracy,

  • sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,

  • przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

  • dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela,

  • współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

  • stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w przedszkolu,

  • udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie indywidualnego nauczania,

  • organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w statucie przedszkola i decyduje o jej zakończeniu,

  • w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne,

  • zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają,

  • dopuszcza do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego,

  • wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący,

  • powołuje Komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną , gdy zachodzi taka konieczność,

  • inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,

  • umożliwiana podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

  • opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli,

  • skreśla wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w § 58 statutu.

 1. organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:

  • opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny,

  • przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne,

  • zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku przedszkola i placu przedszkolnym,

  • dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

  • egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość,

  • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,

  • opracowuje projekt planu finansowego przedszkola,

  • dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

  • dokonuje co najmniej dwa razy w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw,

  • organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe,

  • powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola,

  • odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

  • nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

  • powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych,

  • dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny,

  • decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej,

  • organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w przedszkolu,

  • opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych,

  • dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego,

  • przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi przedszkola,

  • występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników,

  • udziela urlopów zgodnie z KN i KP,

  • załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

  • wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem,

  • wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,

  • przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący,

  • dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

  • określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,

  • odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym,

  • współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania,

  • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

  1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§ 17.

 1. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

 2. Na stanowisko wicedyrektora powołuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

 3. Do zakresu zadań wicedyrektora należy:

 1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji zajęć u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

 2. Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie ich do księgowości;

 3. Prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwo;

 4. Kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej;

 5. Opracowywanie analizy wyników badań efektywność nauczania i wychowania,

 6. Przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego dla nauczycieli;

 7. Udostępnianie rodzicom i nauczycielom informacji o formach pomocy materialnej;

 8. Wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;

 9. Przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego za staż dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

 10. Opracowywanie projektu planu pracy na każdy rok szkolnyOpublikował: Urszula Siwek
Publikacja dnia: 12.12.2013
Podpisał: Urszula Siwek
Dokument z dnia: 12.12.2013
Dokument oglądany razy: 1 202