bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.12.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja statutu przedszkola

Statut przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 W BRZEGU

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Publiczne Nr 6.
2. Siedzibą przedszkola jest miasto Brzeg, ulica Wysoka 1.
3. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Brzeg.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.
5. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola
§ 2


1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa w zakresie:
1) udzielania dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, w szczególności:
a) dostosowując treści, metody i organizację nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci,
b) współpracując z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w sprawach związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci, min. prowadzeniem edukacji prozdrowotnej, diagnozowaniem i rozwijaniem potencjalnych możliwości i mocnych stron dzieci,
2) organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:
a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalistycznego,
b) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych,
c) zapewnieniu odpowiednich warunków i środków dydaktycznych do nauki,
d) integrację ze środowiskiem rówieśniczym,
3) kształtowania u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej
4) umożliwienia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej,
etnicznej i religijnej.
2. Przedszkole realizuje zadania poprzez:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez prowadzenie wielokierunkowych,
równolegle realizowanych zadań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych i
korektywnych,
2) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości
Przedszkola poprzez:
a) opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem umysłowym dzieci,
b) współdziałanie z instytucjami wspomagającymi rodziny w dążeniu do zapewnienia wychowankom niezbędnych warunków do prawidłowego rozwoju,
3) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole,
organizując spotkania z rodzicami ( nie rzadziej niż raz na kwartał), utrzymując kontakty
indywidualne, szerząc wiedzę pedagogiczną wśród rodziców i włączając ich do stwarzania
jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju dzieci.
3. Przedszkole organizuje działalność innowacyjną.
4. Przedszkole wykonuje zadania odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiska z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności;
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w
trakcie zajęć poza terenem Przedszkola,
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym,
jak i psychicznym,
3) stosuje w działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
5. Dziecko przyprowadzają i odbierają z Przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) lub
upoważniona przez nich pisemnie osoba, zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo.
6. W Przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu
stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do
podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz z jego rodziną.
7. Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i
możliwości rozwojowych dzieci.
8. W Przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, może być zatrudniony pedagog, psycholog i
logopeda.


ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 3

1. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.

§ 4


1. Sposób powoływania i odwoływania Dyrektora Przedszkola oraz jego kompetencję określają
odrębne przepisy.
2. Dyrektor Przedszkola w szczególności:
1) kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) zapewnia bezpieczeństwo dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole,
5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
6) decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników
Przedszkola,
7) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,
8) organizuje działalność Przedszkola, a w szczególności:
a) opracowuje arkusz organizacji pracy Przedszkola,
b) zapewnia odpowiednie warunki do realizacji zadań Przedszkola,
c) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Przedszkola,
d) opracowuje projekt planu finansowego Przedszkola,
e) dysponuje środkami finansowymi określonymi w zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną planie finansowym Przedszkola oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
f) prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników,
9) współpracuje z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz
z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, w zakresie określonym przepisami prawa,
10) jest przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej,
11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

§ 5


1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor Przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w Przedszkolu.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone
przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
1) zatwierdza plany pracy Przedszkola,
2) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
3) podejmuje uchwały zgodnie z uprawnieniami określonymi w przepisach prawa.
5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
2) projekt planu finansowego Przedszkola,
3) wydaje opinie na okoliczności przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora,
4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
5) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
6) wydaje opinie w innych sprawach określonych przepisami prawa.
6. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt statutu Przedszkola albo jego zmian i uchwala ten statut,
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub
innego stanowiska kierowniczego w Przedszkolu,
3) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

§ 6


W Przedszkolu działa Rada Rodziców, na zasadach i w składzie określonym odrębnymi
przepisami,
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w tym w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady.
3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Przedszkola i innych organów Przedszkola,
organu prowadzącego Przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania Przedszkola,
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola.

§ 7


1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą w sposób gwarantujący każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmują decyzje w ramach swoich kompetencji.
2. Wszelkie konflikty powstające na terenie Przedszkola rozwiązywane są w drodze negocjacji
pomiędzy przedstawicielami poszczególnych organów. Wyniki negocjacji są przekazywane do wiadomości zainteresowanych stron.
3. W przypadku niemożności rozwiązania konfliktu wewnątrz Przedszkola Dyrektor wnioskuje o
pomoc do organu prowadzącego Przedszkole lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.


§ 8


1. Podstawową jednostką organizacji Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Przedszkola, liczba dzieci w oddziale może być niższa.
3. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na postawie programu wychowania przedszkolnego.
4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki
języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
6. Przedszkole jest wielooddziałowe.
7. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora
Przedszkola, na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy, liczby dzieci w oddziale oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych).
8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel/nauczyciele, któremu powierzono opiekę nad
danym oddziałem, ustala szczegółowy rozkład dnia dla oddziału z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań dzieci.
9. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący Przedszkole na wniosek Dyrektora,
w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie
krótszy niż 5 godzin dziennie.
10. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji pracy Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola. Arkusz
organizacji pracy Przedszkola zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.
11. W arkuszu organizacji pracy Przedszkola określa się w szczególności czas pracy poszczególnych
oddziałów, liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze, ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący Przedszkole.
12. Przedszkole jest czynne cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący
Przedszkole, na wniosek Dyrektora oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
13. Świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
udzielane są przez Przedszkole nieodpłatnie.
14. W celu realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i wspomagania właściwego rozwoju
dziecka, za odpłatnością, dzieci mogą korzystać z wyżywienia.
15. Wysokość opłat za świadczenie usług przekraczających realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz wysokość opłat za wyżywienie ustalana jest zgodnie z
uchwałą Rady Miejskiej Brzegu.
16. Opłaty za świadczenie usług przekraczających realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz opłaty za wyżywienie naliczane są w oparciu o rzeczywisty czas
przebywania dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
17. Terminy wnoszenia opłat określa umowa cywilnoprawna zawarta przez Dyrektora Przedszkola
z rodzicem lub opiekunek prawnym dziecka.
18. Pracownicy Przedszkola mogą korzystać z wyżywienia na zasadach określonych przez organ
prowadzący Przedszkole.


ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
§ 9


1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od
czasu pracy oddziały lub realizowanych zadań.
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel
(nauczyciele) w miarę możliwości, opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania
dzieci do Przedszkola.
4. Do zadań nauczycieli należy:
1) współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania
dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań
wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w
danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
2) rzetelna realizacja zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi
funkcjami Przedszkola; dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym realizacją zadań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych
przez Przedszkole,
3) realizacja obowiązkowego wymiaru zajęć wychowawczo-dydaktycznych określonego
odrębnymi przepisami,
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu stworzenia warunków wspomagających
rozwój dzieci, ich zdolności oraz dokumentowanie tych obserwacji,
5) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
6) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
7) ponoszenie odpowiedzialności za powierzony sprzęt i pomoce,
8) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, a związanych z organizacją
procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego.
5. Do podstawowych obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych należy:
1) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
2) organizacja i przygotowanie żywienia,
3) utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach i otoczeniu Przedszkola,
4) utrzymanie we właściwym stanie sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych,
5) współdziałanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym i w realizacji zadań Przedszkola.
6. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor
Przedszkola.
7. W Przedszkolu może być utworzone, przez Dyrektora, stanowisko wicedyrektora Przedszkola
w przypadkach określonych przepisami prawa.

ROZDZIAŁ VI
Wychowankowie przedszkola
§ 10


1. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do
Przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola może uczęszczać dziecko, które
ukończyło 2,5 roku.
4. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zgodnie z
regulaminem rekrutacji opracowanym przez Dyrektora Przedszkola oraz zarządzeniem
Burmistrza Miasta Brzegu w sprawie ustalenia zasad organizacji pracy w przedszkolach objętych
systemem oświaty.
5. Do Przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
1) 6 i 5 letnie,
2) matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
3) matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej
egzystencji,
4) z rodzin zastępczych,
5) dzieci pracujących rodziców.
6. Rekrutacja do Przedszkola odbywa się w terminie określonym przez organ prowadzący.

ROZDZIAŁ VII
Prawa i obowiązki dzieci
§ 11


1. Dziecko ma prawo do:
1) pobytu w Przedszkolu w warunkach zapewniających mu bezpieczeństwo,
2) akceptacji i poszanowania godności osobistej,
3) wyboru form odpoczynku i zabaw oraz wyboru partnera do zabawy,
4) zdrowego żywienia,
5) życzliwego i podmiotowego traktowania, otrzymania pomocy od dorosłych,
6) aktywnego kształtowania własnej osobowości i do indywidualnego tempa rozwoju,
7) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
2. Dyrektor Przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
1) zwłoki we wnoszeniu opłat za Przedszkole, co najmniej za dwa pełne okresy płatności, po
uprzednim, bezskutecznym upływie wyznaczonego, dodatkowego 14-dniowego terminu do
uregulowania zaległych opłat,
2) w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu przez okres dłuższy nić jeden miesiąc bez
podania przyczyny i wskazania przewidywanego czasu jego nieobecności,
3) nieobecności dziecka w Przedszkolu bez podania przyczyny i wskazania przewidywanego
czasu nieobecności dziecka w Przedszkolu, przez okres pierwszych dwóch tygodni,
poczynając od dnia, od którego zawarta jest umowa cywilnoprawna pomiędzy rodzicem
dziecka (opiekunem prawnym) a Dyrektorem Przedszkola.

ROZDZIAŁ VIII
Zasady gospodarki finansowej
§ 13


1. Przedszkole jest jednostką budżetową, która prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z
odrębnymi przepisami, właściwymi dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Przedszkola w roku budżetowym jest plan finansowy.

ROZDZIAŁ IX
Przepisy końcowe
§ 14


1. Przedszkolu, na wniosek Rady Pedagogicznej, może być nadane imię osoby, instytucji lub
organizacji. Imię Przedszkola nadaje organ prowadzący Przedszkole.
2. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie
zainteresowanym Statut Przez Dyrektora Przedszkola.
3. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być
sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Dyrektor Przedszkola jest odpowiedzialny za realizację treści zawartych w Statucie.Opublikował: Violetta Jaskólska-Palus
Publikacja dnia: 08.12.2013
Podpisał: Violetta Jaskólska-Palus
Dokument z dnia: 08.12.2013
Dokument oglądany razy: 2 668